Maltepe Üniversitesi Kurumsal Akademik Arşivi

DSpace@Maltepe, Maltepe Üniversitesi tarafından doğrudan ve dolaylı olarak yayınlanan; kitap, makale, tez, bildiri, rapor, araştırma verisi gibi tüm akademik kaynakları uluslararası standartlarda dijital ortamda depolar, Üniversitenin akademik performansını izlemeye aracılık eder, kaynakları uzun süreli saklar ve yayınların etkisini artırmak için telif haklarına uygun olarak Açık Erişime sunar.

 

Güncel Gönderiler

Yayın
Iris Murdoch’ın felsefesinde Jean Paul Sartre ve varoluşçuluk
(Maltepe Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2024) Özavcı, Sibel; Önkal, Güncel
Özgürlüğüne sahip olduğu oranda sorumlu olan insan, her gün özgür seçimler ve eylemlerle kendini yeniden kurar. Sartre’a göre kendisinden kopup geldiği Varlığa (kendinde-varlık), sahip olduğu bilinciyle (kendi-için-varlık) dönme isteğinde olan insan, Tanrı olmak arzusunda bir varlıktır. Bunun imkansızlığında insan aynı zamanda beyhude bir varlıktır. Iris Murdoch, betimlemesi yapılan varoluşçu bireyi günümüzün modern insanına benzeterek yalnızca dikkat çekici değil aynı zamanda acıklı ve dokunaklı bulur. Murdoch’a göre, biz insanlar, tamamen özgür olarak seçebilen kişiler değiliz, çünkü bilincimiz dünyadan tamamen yalıtılmış değildir ve düşündüğümüz her şeye hâkim olmamız söz konusu olamaz. Üstelik insan, içinde bulunduğu gerçeğin netliğini hayal gücü ve inançlar gibi irrasyonel yapılarla bozar, gerçekliği deforme eder, çarpıtır. Çarpık gerçekliğinin dibinde ikamet eden insanın özgürlüğe mahkûm olduğunu söylemenin mümkün olamayacağını düşünür. Sartre’ın insanı betimlemek üzere getirdiği kavramların ışığına sevgi ve dikkat kavramlarının ışığını katarak her gün kendini ve özgürlüğünü yeniden kurmak zorunda olan günümüz yalnız bireyinin yolunu biraz olsun aydınlatabilir miyiz? Bu tez çalışmasında, Sartre’ın felsefesi ve varoluşçuluk üzerine yaptığı incelemeler, özgürlük, özneler-arasılık ve bağlanma temalarına getirdiği eleştiriler ele alınarak, Murdoch’ın yapıtlarında dikkat, sevgi ve iyi kavramları doğrultusunda yeni bir ahlak anlayışını vurgulayan yanıtlar aranmaktadır.
Yayın
Okul öncesi eğitim günlük planında açık havaya yer verilme durumlarının incelenmesi
(Maltepe Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2023) Yanar, Fadime Nagehan; Kılıç, Zeynep
Bu araştırma 2023-2024 eğitim öğretim yılı güz döneminde İstanbul ili Çekmeköy ilçesindeki okullarda çalışmaya devam eden 23 okul öncesi öğretmeniyle yapılmıştır. Öğretmenlerin eğitim planlamalarında yer alan güne başlama zamanı, oyun zamanı ve etkinlikleri ne sıklıkta açık havada geçirdiklerini, bu sıklığı etkileyen faktörleri belirlemek amaçlanmıştır. Araştırma verileri araştırmacı tarafından geliştirilen haftalık eğitim planı değerlendirme formu aracılığı ile birbirini takip eden sekiz hafta boyunca toplanmıştır. Sonuçlar genel olarak bakıldığında güne başlama zamanı ve oyun zamanı çoğunlukla sınıf içi mekânda gerçekleştirilmektedir. Öğretmenlerin açık havada gerçekleştirmeyi planladıkları etkinlik sayıları toplamı, uyguladıkları etkinlik sayılarından fazladır. Öğretmenlerin açık havada uygulamayı planladıkları etkinlik türleri incelendiğinde oyun etkinlikleri ve hareket etkinliklerinin sayısı diğer etkinlik türlerine kıyasla yüksek çıkmıştır. Okuma Yazmaya Hazırlık etkinlik türüne ise hiç yer verilmediği dikkat çekmiştir. Öğretmenlerin açık havada etkinlik yapmalarını etkileyen faktörler incelendiğinde çoktan aza doğru mevsim, hava sıcaklığı, bahçe olanakları, etkinlik içeriği, öğretmen tercihi, tam gün eğitim verilmesi, hastalıklar, çocuk kıyafetleri ve diğer şeklindedir.
Yayın
Türkiye'de gıda hareketi medyası: girişimler, içerikler ve etkileşim
(Maltepe Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2024) Sargın Can, Burçin; Çoban, Barış
Neoliberal küresel kapitalizmin dayattığı politikalar sonucu, şirket kontrolündeki endüstriyel gıda sisteminin ürettiği sorunlara karşı, dünyanın farklı bölgelerinden çözüm üretme arayışında olan yeni toplumsal hareketlerin bir parçası olarak, gıda hareketlerinin yaygınlaştığını söylemek mümkündür. Bu çalışma, Türkiye’de gelişen gıda aktivizmi temelli dernek oluşumları, yeni bir türde üretim ve tüketimi örgütleyen gıda kooperatifleri, gıda toplulukları, aracısız sanal pazar girişimleri, pestisit aktivizmi, gıda temelli farkındalık hareketleri ve slow food/ yavaş yemek hareketi gibi özellikle, 2000’li yıllar sonrası etkinliği giderek artan gıda hareketleri ve ilişkili medya pratiklerini kapsamaktadır. Araştırma teorik olarak yeni toplumsal hareketler ve yeni medya çalışmaları alanına dayanmaktadır. Çalışmanın amacı yukarıda belirtilen örnekler üzerinden Türkiye’de gıda hareketi medyasını derinlikli olarak kavramaktır. Araştırmada sorgulanan temel soru: Türkiye’de gıda hareketi girişimleri toplumsal değişim yaratmak için alternatif (yeni) medyayı nasıl kullanıyorlar? şeklinde tasarlanmıştır. Çalışma, nitel araştırma ve sosyal ağ analizi (SAA) yöntemlerinin birlikte kullanıldığı karma yöntem araştırma tasarımıyla yürütülmüştür. Bu nedenle araştırma sorularına yönelik bilgi edinmek amacıyla iki temel veri toplama işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu doğrultuda, gıda hareketi örgütlerinin kendilerini nasıl tanımladıklarını, hareketlerin medya organizasyonu ve kurumsal yapılarını ve karar alma mekanizmalarını ortaya çıkarmak, bununla birlikte gıda hareketi medyasının içerik üretimini anlamak üzere örneklem dahilindeki hareketlerin medya temsilcileri ile yarı yapılandırılmış derinlemesine görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Hareketlerin medya etkileşimlerini ortaya koymak için SAA gerçekleştirilmiştir. SAA için evren, Twitter (yeni adıyla X) olarak seçilmiş ve platformdaki veriler bir SAA aracı olan NodeXL programı ile elde edilerek, irdelenmiştir. Bu analizler; hareket medyalarının ürettiği içerikler aracılığıyla kamuoyuna taşınan politik söylemleri, diğer toplumsal hareket medyalarıyla olan etkileşimleri, Türkiye’deki gıda hareketi medyasının küresel gıda hareketleriyle ve medyasıyla olan ilişki ve etkileşimlerini açığa çıkarmaktadır. Araştırma sonuçları Türkiye’de gıda hareketi medyasının alternatif ve aktivist medya pratikleri dolayımıyla, gıda konusunda toplumsal değişimi prefigure eden önemli kanıtlar sunmaktadır.
Öğe
Yükümlü Hakları Bağlamında Türk Vergi Usulünde Bilgi Toplama Yöntemi
(2019) Uludağ, Cansu
Beyan esasına dayanan vergilendirme sistemlerinde,sistemin ayakta kalması ve yükümlübeyanlarının doğruluğunun saptanması vergi denetimleriile mümkündür. Vergi denetim yöntemlerinden“bilgi toplama” yöntemi de, diğer yöntemlerolan yoklama, vergi incelemesi ve aramayöntemlerini tamamlayan bir işleve sahiptir. Bilgitoplamanın, yükümlüleri daha titiz davranmayasevk eden önleyici fonksiyonunun yanı sırabeyanların doğruluğunun saptanması ve ziyaauğratılan vergilerin tespit edilmesi bakımındanfaydaları bulunmaktadır. Ancak diğer denetimyöntemlerinde olduğu gibi bilgi toplama yöntemide yükümlülerin haklarına dokunmaktadır. Bunedenle idarenin bilgi toplama yetkisinin yükümlühakları çerçevesinde incelenmesi ve sınırlarınınbelirlenmesi gerekmektedir.Bu çalışma kapsamında bilgi toplama neticesindearşivlenen bilgilerin tek başına tarhiyata dayanakoluşturup oluşturmayacağı; otomatik bilgideğişiminin yükümlülerin mahremiyetini koruyupkorumadığı; bilgi toplama yetkisinin susma hakkı,ne bis in idem ilkesi ve savunma hakkı boyutlarıylaadil yargılanma hakkını ne şekilde etkilediği vesınırlarının nasıl belirlenmesi gerektiği hususlarınınirdelenmesine gayret edilecektir.
Öğe
İŞVERENİN BİLDİRİM SÜRELERİ İÇERİSİNDE İŞÇİYE KULLANDIRMAK ZORUNDA OLDUĞU YENİ İŞ ARAMA İZNİ
(2014) Zeytin, Gözde
İş Kanunumuzun 27. maddesine göre, bildirim süreleri içinde işveren, işçiye yeni bir iş bulması için gerekli olan iş arama iznini iş saatleri içinde ve ücret kesintisi yapmadan vermeye mecburdur. İş arama izninin süresi günde iki saatten az olmamalı ve işçi isterse iş arama izin saatlerini birleştirerek toplu kullanabilir, hükmü yer almaktadır. Bu çalışma da kanunda yer almış ve yukarıda belirtilmiş olan yeni iş arama izni, süresi, işverenin işçiye bu izni kullandırmak zorunda olması, bildirim süreleri gibi kavramlar, hukuk kuralları ışığı altında, Yargıtay kararları ile örneklendirerek açıklanmaya çalışılmıştır. Ayrıca makalede, işverenin iş arama izni esnasında işçiyi çalıştırması durumunda, işçinin izin kullanarak bir çalışma karşılığı olmaksızın alacağı ücrete ilaveten, çalış- tırdığı sürenin ücretini yüzde yüz zamlı ödeyeceği hükmü de örneklerle açıklanmıştır.