Marka hukukunda sessiz kalma yoluyla hak kaybı

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2023

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Maltepe Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Araştırma projeleri

Organizasyon Birimleri

Dergi sayısı

Özet

Sessiz kalma yoluyla hak kaybı ilkesi, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ile ilk kez pozitif düzenlemeye kavuşmuştur. Ancak ilke, hukuki dayanağını Türk Medeni Kanunu m. 2 dürüstlük kuralı ve hakkın kötüye kullanılmasından alması sebebiyle Yargıtay içtihatları ve öğretideki görüşler doğrultusunda pozitif düzenlenmenin olmadığı süreçte de hukukumuzda yer almakta ve uyuşmazlık çözümlerinde kullanılmaktaydı. Bu çalışmada, marka hukukunda özel bir yeri olan sessiz kalma yoluyla hak kaybı ilkesinin tarihsel gelişimi, uygulanma alanı ve koşulları, nihayetinde hüküm ve sonuçları, yargı kararları ve öğretideki görüşler de dikkate alınarak ayrıntılı olarak incelenecektir.
The principle of loss of rights through acquiescence, regulated for the first time by the Industrial Property Law No. 6769, has gained positive regulation. However, due to the principle deriving its legal basis from Article 2 of the Turkish Civil Code, the principle has been present in our legal system and used in dispute resolutions even during the period when there was no positive regulation in line with the decisions of the Court of Cassation and opinions in doctrine regarding the abuse of right. In this study, the historical development, scope of application and conditions, and ultimately the judgment and consequences of the principle of loss of rights through acquiescence, which holds a special place in trademark law, will be examined in detail, taking into account judicial decisions and opinions in doctrine.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Marka hukuku, Sessiz kalma suretiyle hak kaybı ilkesi, Dürüstlük kuralı, Hak kaybı, Trademark law, Loss of right by remaining silent, The principle of good faith, Forfeiture

Künye

Uysal, E. (2023). (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Maltepe Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul.