Serin, Mustafa

Yükleniyor...
Profil fotoğrafı
E-posta Adresi ORCID Profili Google Akademik Profili

Araştırma projeleri

Organizasyon Birimleri

Organizasyon Birimi
Rektörlük, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
“Düşüncede özgür, eğitimde çağdaş, bilimde evrensel” olma hedefiyle ilerleyen Maltepe Üniversitesi'nin bir birimi olarak Kütüphane ve Bilgi Merkezi, kuruluş çalışmalarını 1997-1998 yılları arası yürütmüş, 2003 yılında bütün fakültelerle birlikte Marmara Eğitim Kampüsüne taşınmıştır ve hizmetlere halen burada devam etmektedir. 2018 yaz mevsiminde yenilenen Kütüphane ve Bilgi Merkezi, kullanıcılarının eğitim ve araştırma programlarını destekler ve doğru bilgiye doğru yoldan doğru zaman içerisinde ulaşmalarını sağlar. “Bilgiye kolay, hızlı ve sınırsız bir şekilde erişmeyi” temel ilke olarak benimseyen Merkez: Güncel ve zengin hem basılı hem dijital koleksiyonu; iletişime açık, bilgili ve istekli çalışanları; çağın önüne geçen teknolojik olanaklarıyla bilgi ile kullanıcı arasında köprü görevi üstlenir, en kısa zamanda en güvenli yoldan bilgiye erişimi sağlar. Üniversitemizin akademik birimleri ve yurtlara eşit mesafede bulunan Kütüphane ve Bilgi Merkezi tüm çalışma alanları dikkate alındığında, 5.280 m2 kapalı alana sahiptir. 940 kişilik oturma kapasitesi, 50 bilgisayarlı bilgisayar salonu, 4 grup çalışma odası, okuma salonları, süreli yayınlar salonu ve sosyal alanlar bulunmaktadır.

Adı Soyadı

Mustafa Serin

İlgi Alanları

Tarih, Arşiv, Kütüphane

Kurumdaki Durumu

Aktif Personel

Arama Sonuçları

Listeleniyor 1 - 5 / 5
 • Yayın
  Kütüphane ruhu geri geldi.
  (Maltepe Üniversitesi, 10.2020) Serin, Mustafa; Serin, Mustafa
  UNESCO, “Kütüphaneler, bilgi için bir geçiş kapısı ve eğitim için yaşayan bir güçtür. Yaşam boyu öğrenme, bağımsız karar verebilme ve kültürel gelişimin gerçekleşmesinde bireyler ve toplum için başlıca kuruluşlardır” tanımı yapıyor. Yüzyıllardır varlıklarını sürdüren kütüphanelere ilgi internetin ortaya çıkmasıyla azalsa da dijitalleşmeye ayak uyduran kütüphaneler yeniden önem kazandı. E-kitap arşivleri ve dijital kütüphaneler günümüzde kitaba erişimi oldukça kolay hale getirdi. Dünyanın önde gelen kütüphanelerinin birçoğu koleksiyonlarını dijitalleştirdi. Milyonlarca kitap ve farklı türde belge online kütüphane, arşiv ve veri tabanları tarafından internet üzerinden erişime sunuldu.
 • Yayın
  Kıbrıs vakıfları ve vakıf mal varlıklarının tespiti çalışmaları
  (Yakın Doğu Üniversitesi, 2017) Serin, Mustafa; Serin, Mustafa
  Kıbrıs adası, Osmanlı Devleti tarafından fethedildikten sonra adada imar ve iskan faaliyetleri başlamış, müslümanlığın bir gereği olarak hayır ve hasenat işlerine önem verilmiş ve adada ilk vakıflar kurulmuştur. Adada fetihten günümüze yüzlerce vakıf kurulmasına rağmen, son yıllara kadar vakıflarla ilgili ciddi bir envanter çalışması yapılmamış veya yapılanlar hakkında araştırıcıların kullanacağı tarzda bir veri tabanı oluşturulamamıştır. Kıbrıs vakıfları ile ilgili ilk ciddi çalışma, T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü ile Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürlüğü ve KKTC Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi Müdürlüğü arasında 1996 yılında yapılan "Arşiv Belgelerine İstinad Eden Yayın ve Belge Değişimi" konusundaki "Üçlü İşbirliği Protokolü" ile başlayan çalışmalardır. Bu çalışmalardan sonra Türk Arşivciler Derneği ile Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürlüğü arasında 2005 yılında yapılan İşbirliği Protokolü ile Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürlüğü'nde bulanan Vakfiye Kayıt Defterleri, Kıbrıs Şeriye Sicilleri ve Zabıt Defterleri günümüz Türkçesine çevrilmiştir. Çevirisi yapılan defterlerin katalogları hazırlanmış, mikrofilmleri çekilerek bilgisayar ortamına aktarılmış ve restorasyonları yapılmıştır. Son yıllarda yapılan çalışmalarla Kıbrıs adasının Osmanlı ve İngiliz dönemlerine ait gerçek tarihinin ortaya çıkartılması konusunda ciddi adımlar atılmıştır. Günümüzde Kıbrıs tarihi ile ilgili yapılan ve yapılacak olan çalışmalara ilk elden kaynak teşkil eden defterlerin içeriğinde neler olduğunun bilinmesi, bilim insanları ve araştırmacılar için son derece önemlidir.
 • Yayın
  Modernite, aydınlanma ve bir dünya görüşü olarak bilim
  (T.C. Maltepe Üniversitesi, 2023) Kuçuradi, İoanna; Serin, Mustafa; Serin, Mustafa; Kuçuradi, İoana; Çotuksöken, Betül; Arlı Çil, Dilek; Paçacıoğlu, Mehmet Bahadır
  Postmodernizm denilen akım moda olduğundan beri, modernite tartışma konusu, hatta saldırı konusu olmuştur. Bu moda artık yatıştığı halde, ilgili tartışmalar birçok çevrelerde devam ediyor; bu kez de postmodernizm sorgulanıyor. Ancak bu tartışmalar, yeterince açık kavramlara dayanmadığı için, çoğu zaman bir "münazara" olmaktan pek ileri gitmiyor. Ben burada, kısaca, 'modernite' terimini biraz didiklemeye ve bundan bazı sonuçlar çıkarmaya çalışacağım. 'Modern' sözcüğü, başlangıçta 'eski', 'geleneksel', 'klasik' gibi birkaç terimin göreli terimi iken —yani bir şeyi, o ne olursa olsun, en son biçimini: eskisine karşı devrimci bir biçimde getirilen ve belirli bir yerde yaygınlaştırılan en son biçimini— dile getirirken—; zamanla bunun, bir şeyi b e l i r l i b i r ş e k i l d e yapmayı dile getirmek için kullanılmaya başlandığını görüyoruz. Ama bu "belirli şeklin" ne olduğu oldukça tartışmalıdır. Batılı çevrelerede 'modern' terimi, sık sık çeşitli insan etkinliklerinde ve ürünlerinde yansıyan belirli bir özellikler bütününü dile getirmek için kullanılıyor: bir etkenliği gerçekleştirmede veya ürünlerinde bu özellikler — hem de diakronik olarak— görüldüğünde, ona 'modern' deniliyor: örneğin 'modern felsefe'- den —Bochenski'ye (1902-1995) göre— 1600-1900 yılları arasındaki felsefî düşünce kastediliyor; oysa "modern sanat" 1900lerde başlıyor. Nedir bu özellikler?
 • Yayın
  Kıbrıs kalelerinin keşif defterleri ve kalelerin tamiri (Osmanlı dönemi)
  (Bağcılar Belediyesi/Yakın Doğu Üniversitesi, 2016-01) Serin, Mustafa; Serin, Mustafa;
  Geleneksel Ortaçağ şehirleri surlarla çevrilidir. Ateşli silahların gelişmesi ve topun kullanılmasıyla savunma stratejilerinde bazı değişiklikler olmuştur. Bu değişikliklerden biri de surların etrafında savunmayı daha erken başlatabilmek için tabyaların inşa edilmesidir. Kıbrıs adasının savunması için Lefkoşa, Magosa, Tuzla, Leymason, Baf ve Girne kaleleri yapılmıştır. Osmanlı Dönemi'nde de bu kalelerin etrafında tabyaların inşa edildiği anlaşılmaktadır. Bu yüzyılda Kıbrıs'taki kalelerde bulunan top ve mühimmatın sayımları yapılmıştır. Bu sırada kale etrafındaki kale limanlarının temizlenmesi, harab olan kısımlarının yeniden inşa ve tamiri ile kalelerin bakım ve onarımı için bir heyet tarafından keşif defterleri hazırlanmıştır. Keşif defterlerinde, kalelerin mimari yapısı, bölümleri, kullanılan alanlar ve yapı malzemeleri ile malzeme türleri hakkında ayrıntılı listeler bulunmaktadır. Bu çalışmada Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürlüğü ve Başbakanlık Osmanlı Arşivi'nde bulunan kale keşif defterlerinde bulunan veriler kullanılmıştır. Bu kapsamda, Kıbrıs kalelerinin mimari ve fiziki durumu, o dönemde kullanılan malzeme türleri, kalelerin tamiri için ahaliden yardım toplanması, kalelerde bulunan eski topların eritilip yeni top imal edilmesi için Tophane i Amire'ye gönderilmesi gibi detaylı veriler ele almıştır.
 • Yayın
  Osmanlı Arşivi'nde bulunan temettuat defterleri
  (T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, 1998) Serin, Mustafa; Serin, Mustafa
  Gülhane Fermanı'nın ilanından sonra Osmanlı Devleti'nin idari yapısında değişikliklere gidilmiş, devletin gelir ve giderlerinin kontrol altında tutulup, ahaliden alınan vergilerdeki dengesizliklerin ve haksızlıkların önüne geçilmeye çalışılmıştır. Osmanlı Arşivi'nde bulunan Temettuat Defterleri, H. 1260-1261 (1845) yılında yapılan sayımları içermektedir. Bu defterlerde dönemin iktisadi ve sosyal yaşantısı ile demografik yapıyı görmek mümkündür. Çalışmamızda temettuat sayımları, temettuat defterleri ve sayım yapılan yerler hakkında bilgiler verilecektir.